Řád školní jídelny      

1/

Výdej ve školní jídelně

obědy  od 11.00-13,30 hod

snídaně od 7.00-7.30

svačina MŠ od 8.30-9.00

večeře od 17.30-18.00

2/

Žáci  podle pokynů vyučujícího spořádaně vstupují do objektu školní jídelny.Před vstupem do jídelny provedou důkladnou očistu rukou,po provedené očistě se žáci shromáždí před vstupem do jídelny.

3/

Vyučující předává žáky dozoru  ve školní jídelně .

4/

Při čekání  na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování  a při jídle  pravidla slušného stolování.Zákaz přemísťování stolů a židlí v ŠJ

5/

Pro jídlo si žáci odcházejí na pokyn dozoru.Použité nádobí se odnáší  na okénko u myčky nádobí ,příbory se ukládají do síta-nehází se.

Po odložení nádobí si otři tác a  odlož na příruční vozík.

6/

Hlavní jídlo se vydává po odčipnutí   strávníka, platným čipem.

7/

Ztrátu  nebo případně zapomenutí čipu doma , ohlásí tuto skutečnost řediteli  školní jídelny . Jídlo mu bude vydáno až po vydání obědů ostatním žákům a jiným strávníkům,kteří se prokázali platným čipem.

8/

Při přenosu  jídla se žáci chovají ukázněně,neběhají,nežertují a neprovádí  jiné činnosti , které by mohli způsobit nebezpečí pádu.

9/

Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.Moučníky, ovoce,  apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy.

10/

Dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny,při  stolování,odnášení stravy a použitého nádobí,včetně 

příborů.Dozor  dbá nad bezpečností stravujících se žáků.Dojde-li

 k potřísnění podlahy/vylitá polévka,upadnuvši jídla,apod,/,učiní dozor

nutná opatření,aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků.

Ihned nechá podlahu vytřít a osušit.

11/

Dojde-li  k  opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí  dozor tuto událost řediteli školní jídelny,která poskytne žáku první pomoc,provede zápis  do příslušné knihy  úrazů a oznámí řediteli školy.

Ředitel školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým  pokynem  MŠMT ČR.

12/

 Poplatek za stravné se platí předem , buď přes účet nebo složenkou, kterou  si vyzvedne  strávník ve  školní jídelně.

Platby jsou vždy uhrazeny do konce měcíce!!!

 

Neveklově  dne 1.9.2018